Home

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

นายกษมพล พัฒนเลิศรัตนไชย รหัสนิสิต 52595429 สาขา การจัดการธุรกิจ เลขที่ 66 1.ทฤษฎีองค์กรและการตัดสินใจในองค์กร ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ทุกองค์การ. ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ การจัดการ (Management) หมายถึง ขบวนการที่ท าให้งานกิจกรรมต่างๆส. ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ เรียบเรียงโดย ธีรพงศ์.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ORGANIZATION THEORY AND MANAGEMENT การบรรยายครั้งที่ 1 และ 2 วิชา ร.ศ. 610 ผศ.ดร. อุดม ทุมโฆสิ -1- สื่อการเรียนการสอน วิชา pla 2206 องค์การและการจัดการสมัยใหม่ ทฤษฎีการจัดการองค์กร ทฤษฎีการจัดการองค์กรและการตัดสินใจของผู้บริหา ทฤษฎีองค์การและ ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการ. ทฤษฏีการจัดการองค์การที่เป็นทางการ (Bureaucracy) 1. การแบ่งงานกันท า 2. การจัดล าดับชั้นในการบังคับบัญชา 3 ทฤษฎีองค์การหลังยุคสมัยปัจจุบัน (post- Modern Theory ) 18 * แนวคิดทางการจัดการ * Administrative Principle : หลักการจัดการ Henry Fayol เสนอ POCCC และ หลักการบริหาร 14 ข้อ การแบ่งงานกันทำ.

ทฤษฎีองค์กรและการจัดการ - Google Doc

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 255 องค์กรและการจัดการองค์กร ความหมายขององค์กร ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตตยสถาน ได้นิยามความหมายของ องค์กร ไว้ว่าองค์กรเป็นศูนย์ รวมกิจกรรม. ภาวะผู้นำและการจัดการ (ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่ (5.แนวคิดองค์กรการเรียนรู้,: ภาวะผู้นำและการจัดกา 2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์การ 2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กา เพื่อส่งเสริมการวางแผนการจัดการและการ ลักษณะเด่น องค์การจึงต้องท าให้เกิดลักษณะเด่น ในการท างาน ได้แก่ ทฤษฎีกา

ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนิ.. ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory) แนวความคิดที่เกี่ยวกับองค์การได้ถูกรวบรวม และคิดค้นอย่างมีรูปแบบ จนกลายเป็นทฤษฎีเมื่อประมาณต้นศตวรรษที่ 20 ทฤษฎีเป็น.

ทฤษฎีวิทยาการจัดการเป็นทฤษฎีที่ให้ความสำคัญกับการจัดการทำงานในเชิงปริมาณ โดยการนำความรู้ในทางคณิตศาสตร์ สถิติ วิศวกรรม การบัญชี มาช่วย. ทฤษฎีและหลักการ บริหารจัดการ (การ ประยุกต์ใช้ในการเรียน การสอน: ทฤษฎีและหลักการ บริหารจัดการ, 2 , shutterstock_245706397 , shutterstock_725949823 , shutterstock_1285185916 , shutterstock_266575052 , shutterstock_496620457. เอกสารประกอบการสอน รายวิชา องค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ รหัสวิชา pa55201 6.2 ทฤษฎีการจัดการตามสถานการณ์ 123 6.3. การบริหารจัดการและการด าเนินงานถือเป็นศิลป์ มี วัตถุประสงค์ขององค์การที่ ชัดเจน 2) Fayol ไ ด้พิมพ์หนังสือชื่อ ทฤษฎี การ. การจัดการ (Management) หรือการบริหาร (Administration) 2 คำนี้จึงเป็นคำที่คนส่วนใหญ่ คุ้นเคยและใช้กันอยู่เสมออย่างกว้างขวาง จึงมีความหมายคล้ายคลึงกันและใช้.

 1. แผนผังความคิดสรุปทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ทฤษฎีการบริหาร ความแตกต่าง ๑.แนวคิดการบริหารจัดการในสมัยเดิมหรือยุคคลาสสิก หลักการของทฤษฎี.
 2. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (อังกฤษ: Thailand Convention & Exhibition Bureau ย่อว่า TCEB) เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อ.
 3. (ขอบข่าย รปศ.๕ นโยบายสาธารณะ,เทคนิคการบริหาร,ทฤษฎีองค์การ) 2. ประโยชน์ด้านการจัดการ . 3. การพัฒนาองค์การและการเมือง . 4
 4. การสร้าง การทำนุบำรุง และการถ่ายทอดทางวัฒนธรรม|#page=147,149. การจัดการวัฒนธรรม|#page=149,151. การตรวจสอบทางวัฒนธรรม ทฤษฎีองค์การ.

แนวคิดและทฤษฎี. เกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น. 2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการ. 3. ทฤษฎีภาวะผู้น า. 4 ทฤษฎีองค์การ. 3. ในภาครัฐและเอกชนที่ม่งหวังให้การบริหารและการ การบริหารจัดการองค์การแบบเป็นเหตุเป็นผลขึ้ 2. การจัดองค์การ (organizing) การจัดองค์การเป็นหนาที่การบริหารที่เกี่ยวกับการจัดโครงสรางองค์การ และการบริหา การจัดการความรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ในองค์การ. Organizational Knowledge Management and Development for Adult Learners . ผู้วิจัย. ดร. . ตรีเนตร ตันตระกูล. บท. ข้อ 1)ให้ นศ.ค้นคว้าเกี่ยวกับ ทฤษฎีการจัดการองค์กรและการตัดสินใจของผู้บริหาร ทฤษฎีองค์การหมายถึงกรอบความคิดเชิงทฤษฎีที่พรรณนาถึงความ.

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการปัจจุบันในองค์การต่างๆ มักใช้ค าสองค า คือ การบริหาร (Administration แบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง ทฤษฎีและ แนวคิดใด ไม่อยู่ ในการจัดการ ทฤษฎีองค์การในปัจจุบันเน้นการศึกษาในระบบ.

2.3.6 มหาวิทยาลยัการจัดการแห่งสิงคโปร์ 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2.5 กรอบการวิจัยและมิติในการวิจั เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือ องค์การและการจัดการ เล่มนี้ สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี วิชาเอกในกลุ่มการบริหาร.

การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ บิดาแห่งทฤษฎีการจัดการที่เป็น ภาพรวมขององค์การ การบริหารองค์ความรู้และ. หลักการจัดการ Principle of Management Outline แนวคิดพื้นฐานด้านการจัดการ (Basic Concept of Management) ทฤษฎีการจัดการ (Management Thoeories) การจัดองค์การ (Organizing) โครงสร้างองค์การ (Organizing Structure) วัตถุ. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (อังกฤษ: Human resource management; HRM) คือการใช้กลยุทธ์เชิงรุกที่มีความสัมพันธ์กันอย่าง. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. ในการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบา หลักการจัดการเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (The behavior approach to management) ตามหลักของทฤษฎีเน้นหรือให้ความสนใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนรอบข้างกับสังคมที่เขาทำงาน.

ทฤษฎีและ การจัดการและทักษะในแต่ละระดับขององค์การ ผู้บริหารคือ บุคคลที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกิจกรรมต่าง ๆ ของ. แนวคิดการจัดการยุคการบริหารสมัยใหม่ ( Modern Management ) แนวคิดในยุคนี้เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ 1950 - ปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้เศรษฐกิจ และธุรกิจ. แนวคิดและทฤษฎี โดย Luther Gulick รูปแบบการบริหารจัดการ 7 ประการ การจัดองค์การ สนใจเรื่องราว การจัดการธุรกิจ. ทฤษฎีการจัดการที่ส าคัญๆ แบ่งเป็น 4 •ศึกษาการท างานภายในองค์การ และโครงสร้างของสังคมได้แก ทฤษฎีองค์การและการจัดการอ่านประกอบการเรียนวิชาที่เกี่ยวข้อง ทฤษฎีองค์การและการจัดการ. ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้ง.

หลักทฤษฎีองค์การ สรุปสาระสำคัญ ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ (ทฤษฎี Max Weber) จากการศึกษาวิชา ทฤษฎีองค์การและการวิเคราะห์ในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก ทฤษฎีบริหารจัดการ poccc นั้นเน้นการบริหารจัดการรอบด้านและครอบคลุม ตั้งแต่การวางแผน, การปฎิบัติการ, การจัดโครงสร้างองค์กร ไปจนถึงการควบคุมการ. หน่วยที่ 6 ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ ความหมาย มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกันไว้มากมาย ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้ศึกษามาเช่น Mary Parker Follett การ.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ - YouTube

ทฤษฎีองค์การและการจัดการสมัยใหม่ - Thai Printing

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท. ท ฤ ษฎีองค์การและการจัดการ. ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุด.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ - นางสาว สุภาพร เพียรดี - GotoKno

บทที่ 2 การบริหารจัดการองค์กรการบริหารบริการสุขภาพและการบริการการพยาบาล (ต่อ) ๒.๔ การบริหารระบบ ๒.๕ การพัฒนาองค์กร ๒.๖ เทคนิคการบริหาร - การ. การบริหารจัดการ เป็น การศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีการ อยู กับความปรารถนาที่จะทํางานให ได ผลดีและการ. องค์การและการจัดการ ทฤษฎี - การเปลียนแปลงเป็นสิงทีต้องเกิดในองค์การ - การจัดการการเปลียนแปลงอยู่ในทุกงานของผู้บริหาร /. ทฤษฎีองค์การและการจัดการ: 246: ศศ163302: 29: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ: 247: ศศ163303: 29: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ: 248: ศศ163304: 2

ทฤษฎีวัตถุวิสัยนิยม กับ ทฤษฎีการสร้างความรู้ในตนเอง (Objectivism versus Constructivism) ทฤษฎีวัตถุวิสัยนิยม (Objectivism) อยู่ในยุคสมัยใหม่ที่ใช้แนวคิดเสรีนิยม (Liberal) และ. 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสาเร็จในการดาเนินธุรกิจ บุญเกียรติ โชควัฒนา (2546 : 21) กล่าวว่า ภารกิจหลักขององค์การธุรกิจแทบทุกแห่งคื องค์การและการจัดการ = Organization and Management / 2558. Select. ผู้แต่ง สมคิด บางโม ทฤษฎีองค์การในกระบวนการทัศน์การตีความ วิชา การจัดการและพฤติกรรมองค์การ (Management and Organizational Behavior) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นวิชาที่ว่าด้วยหน้าที่ของการบริหาร (Management Functions

Video: แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจัดการ (Management Concept

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง: Change Management

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง: 201

ทฤษฏีการบริหารสมัยใหม่ (ทฤษฎีบริหารตามสถานการณ์ (วรูม และ เยตัน: ทฤษฏีการบริหารสมัยใหม 1.รหัสและชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา 12011201 ชื่อรายวิชาภาษาไทย ทฤษฎีองค์การ ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Organizational Theory 2.จำนวนหน่วยกิต 3( 3 - 0 - 6 ) 3.หลักสูตร และประเภท. จากแนวความคิดทางการจัดการในยุคของทฤษฎีสมัยเดิมหรือทฤษฎีองค์การยุคคลาสสิก(Classical organization theory) ในการแบ่งหน้าที่ในการทำงานจะให้ความสำคัญกับการ.

หลัก การบริหาร ตามทฤษฎี posdcorb posdcorb คือ หลักใน การบริหาร จัดกา แนวคิดและทฤษฎี Frederick W. Taylor ทฤษฏีการจัดการ ทำให้องค์การได้รับผลผลิตสูง ขณะที่ฝ่ายลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้นตามผล. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ มีนักวิชาการได้ให้ความหมายกันไว้มากมาย ตามแนวทางที่แต่ละท่านได้ศึกษามาเช่น Mary Parker Follett การบริหารการจัดการเป็น. ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ (Theory and Principles of Administration)1.ทฤษฎีกลุ่มความคิดหรือแนวคิดที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น อันจะทำให้สามารถยืนยันใน.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง: แนวคิดและทฤษฎี

ทฤษฎีการจัดการความรู้ของมาควอส ( Marquardt) โมเดลและทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ( Km) 1. โมเดลและทฤษฎีที่สาคัญเกี่ยว กับกา.. แนวคิดและทฤษฎี ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้องในการศึกษาคือ แนวคิดด้านการบริหารจัดการ (Management) 1. แนวคิดด้านการบริหารจัดกา ชีวิตและการทำงาน Max Weber อยู่ในช่วงปี ค.ศ.1864-1920 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญที่มีการค้นพบทฤษฎีของ Henri Fayol และ Frederick W. Taylor ด้วย Max Weber เกิดในประเทศเยอรมันและอยู่ใน.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ

การบริหารจัดการยุคใหม่สําหรับองค์กร ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท (ภาคเอกชน) ทฤษฎีองค์การสมัยใหม ทฤษฎีองค์การ เนื้อหาสาระในตำราเล่มนี้อัดแน่นไปด้วยทฤษฎีองค์การของนักทฤษฎีองค์การที่สำคัญๆ ครอบคลุมครบถ้วน... แต่งโดย ศ.ดร. ติน ปรัชญาพฤทธิ์. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม: ครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม: พิมพลักษณ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2558: เนื้อห

การจัดการองค์กร ด้วย ทฤษฎี Henri Fayol - GreedisGood

ทฤษฎีการบริหารของ Fayol ยอมรับองค์การที่เป็นทางการ โดยใช้ประโยชน์จากการแบ่งงานกันทำ (Specialization) และเน้นถึงความสำคัญที่ว่าอำนาจหน้าที่และความ. แนวคิด ทฤษฎีและปรัชญาการบริหารจัดการ ในการบริหารจัดการและพัฒนา คน เน้นเรื่องของการสื่อสารในองค์การ การสร้างทีม. - ทฤษฎีการพัฒนาองค์การ (Organization Development :OD) - ทฤษฎีการบริหารงานตามสถานการณ์ (Situational or Contingency approach) Modern Management มีดังนี้ 1) Chester I. Barnard ( 1938 โดยการออกแบบโครงสร้างขององค์การนอกจากจะเป็นการออกแบบอำนาจหน้าที่และความสัมพันธ์ของอำนาจหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ แล้ว ยังเกี่ยวข้องกับการ. มีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษ 2 คำ คือ Administration ซึ่งนิยมแปลเป็นภาษาไทยว่า การบริหาร และ Management ซึ่งนิยมแปลกันว่า การจัดการ เราพบความสับสนในการให้.

แนวคิด ทฤษฎีกับการจัดคนให้เกิดงาน Work Force ธุรกิจ ระบบการจัดการ และ เปลงบุพบทองค์การ พนังงานทุกระดับชั้นต้อง. หมายถึง การจัดการและการบริหารงานขององค์กร การให้อำนาจแก่บุคคลในการดำเนินงานให้สำเร็จ; สภาพการทำงาน (working condition การจัดการภาค การมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ การลดขนาดองค์การให้ คืออะไร มีพื้นฐานมาจากแนวคิด ทฤษฎีใด และเป็นการ. การจัดการ สาหรับการใชห้รือให้ขอ้มูลแก่บุคคลอื่นในองค์การ และการ. ทฤษฎีและหลักการการบริหารจัดการในชั้นเรียน Posted: สิงหาคม 22, 2015 in หลักการแนวคิดและทฤษฎี, Classroom managemen

ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงกลยุทธ์ชั้นสูง: PDCA

การจัดการความขัดแย้ง และเทคนิคการจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ตามล าดับ ความหมายและแนวคิดของความขัดแย้ง (Conflict) 1 และชี˚แนะการวิจัย ซึ งทฤษฎีการบริหารการศึกษา มีดังต่อไปนี ˚ (ศิริพงษ์ เศาภายน. 2548 : 9) 1. ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucratic Management แนวทางการศึกษา กรอบแนวคิด และทฤษฎี ความสัมพันธ์ระหว `างหนวยงาน การจัดการแบบประหยัด ชีวิตองค์การ การออกแบบองค์การสมัยให องค์การและการจัดการสมัยใหม่ รหัสวิชา 30001-1002 จุดประสงค์ราย. การจัดการชุมชน : แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ นโยบาย และกรณีศึกษา หนังสือชื่อ การจัดการชุมชน ในมือของคุณเล่มนี้ นอกจากจะเป็นเอกสารตำราทาง.

หัวใจของการเรียนรู้ขององค์การในมุมมองด้านวัฒนธรรม คือ การที่องค์การสามารถสร้างตัวเอง (constitute) และสร้างตัวเองได้ใหม่ (reconstitute) จากการที่การเรียน. ทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาด ประเภท หรือสถานที่ตั้งอย่างไร จำเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการดําเนินงานของ.

ทฤษฎีองค์การและการจัดการ (ตอนที่ 3) - ครูหนิง - GotoKno

PPT - บทที่ 2 แนวความคิดด้านการบริหารจัดการ PowerPoint

ทฤษฎีองค์การ ในศตวรรษที่ 21: The next station of

1p46-47_10_800x600 - Thai Printing Association - สมาคมการp36-39_04_800x600 - Thai Printing Association - สมาคมการp49_03_600x800 - Thai Printing Association - สมาคมการพิมพ์ไทยp46-47_09_800x600 - Thai Printing Association - สมาคมการ

กลุ่มการบริหารจัดการ(Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองค์การอย่างเป็นทางการ(Formal Organization Theory ) ของ อังรี ฟาโยล์ (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการปฏิบัติการและการ. การบริหารจัดการจะมีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม ใน. การเงิน การผลิตและการดําเนินงาน การจัดการ ทรัพยากรและมนุ ษย์ องค์การ หมายถึงระบบที่เกิดจากการรวมต ัวกันของบุคค ฟาร์มและการจัดการ ในส่วนที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ การจัดคนเข้าท างา

 • รินชอบคาคาชิ.
 • แม่ลูกสาม pantip.
 • แบบครัวไทย pantip.
 • กา ร์ ฟิลด์ 3.
 • มีม แฮ ร์ รี่ พอ ต เตอร์.
 • เครื่องดูดฝุ่นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่.
 • รูปโปรโมทเพจ.
 • เส้นเลือดในสมองแตก ก้านสมอง pantip.
 • เชฟ โร เลต แค ปติ วา ดีเซล 2012 ดีไหม.
 • มันส้ม.
 • WE Fitness ราชเทวี ราคา.
 • เกม RPG PC Online.
 • เที่ยวพม่า.
 • แต่งตัวตามการ์ตูน.
 • วีซ่า ทำงาน มาเลเซีย Pantip.
 • Pre order ชุดชั้นใน victoria secret.
 • พระธาตุอินแขวน ประเทศ.
 • เครื่องกรอง น้ํา Doulton Pantip.
 • ญี่ปุ่นยึดเกาหลี Pantip.
 • ทฤษฎีองค์การและการจัดการ.
 • ผิวขาวแปลเป็นภาษาอังกฤษ.
 • ตัวอย่างสรุปผลการอบรม.
 • Brlhan wist Jcl GALAS.
 • ดัมเบล 5 kg มือสอง.
 • ย้อนเวลากลับไป ไม่ได้.
 • วันพ่อปัจจุบัน.
 • Garet.
 • สักหงส์ฟ้า ความหมาย.
 • การลับมีดกลึงเซาะร่อง.
 • เพลง อยากบอกว่า.
 • ประวัติสุนทรภู่แบบย่อ.
 • Siam ocean world เปลี่ยนชื่อ.
 • จิตวิทยา สามี ภรรยา.
 • Catwoman Anne Hathaway.
 • กาฟิว 2 พากย์ไทย.
 • น้ำลอยดอกมะลิ คืออะไร.
 • ช่อดอกไม้กระดาษย่น.
 • การตั้งค่ากล้อง Nikon.
 • Putin Style.
 • แหวนโกเมน 5 เม็ด.
 • นิทรรศการ ศาสตร์พระราชา.