Home

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ

กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ Prosoft HC

 1. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ. กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibility) กับการทำหน้าที่หุ้นส่วนกล.
 2. ต่อสังคมขององค์กร ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์ แสดงควำมรับผิดชอบต่อสังคมในยุคแรก มิได้มีจุดเริ่มต้นมำจำ
 3. Carroll's CSR Pyramid เป็นการแบ่งความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ปิรามิดที่ใช้ในการแบ่งเกณฑ์การรับผิดชอบมี 4 ระดับดังนี้. Economic Responsibility ความรับผิดชอบทางด้านเ.

1.2 ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อสังคม กระแสสากล แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมเริ่มต้นจากการประชุมสุดยอ ต่อสังคม (csr) ในหน่วยงานภาครัฐ 2) ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในด้า การที่กระแสเรียกร้องของสังคมโลกที่มีต่อจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เนื่องมาจากการที่สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น และ. การที่กระแสเรียกร้องของสังคมโลกที่มีจริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น เนื่องมาจากการที่สังคมเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นและถูก.

1. กำหนดงานให้ชัดเจน มีการแบ่งงานกันทำ สมาชิกในองค์การจะได้รับมอบหมายงานให้ทำงานตามความรู้ ความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคค ในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกในการนำความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจมาใช้ในวงการธุรกิจ ดร.โสภณ มีบทบาทสำคัญดังนี้: ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ มี 4 ระดับคือ . economic responsibilities - ความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ; legal responsibilities - ความรับผิดชอบทางกฎหมาย; ethical responsibilities - ความ.

ขององค์การตลาดในการก าหนดยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์หลัก) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การตลา เสริมสรางจิตส านึกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอมของพนักงาน 4. เสริมสราง สนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังค

ความรับผิดชอบต่อสังคม. กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของPTTGC ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์การรักษาและเพิ่มพูนขีดความสามารถทางการแข่งขัน. โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมาตรฐานว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม iso 26000 . เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังค บริษัทฯ สร้างสรรค์ Noble ID เพื่อใช้สานความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ให้การสนับสนุนโครงการภายใต้แบรนด์ของโนเบิล โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การ.

ความรับผิดชอบธุรกิจต่อสังคม (Csr) เทรนต์ที่ทุกองค์กรต้องใส่ใ

วันศุกร์, 30 สิงหาคม 2562 15:57 คณะผู้ทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน iso 26000 เข้าทวนสอบพื้นที่เหมืองแม่เมา ประเภทของผู้บริหารตามขอบเขตความรับผิดชอบ ขององค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ รับผิดชอบต่อสังคม. Open Hour Monday-Friday 8.30AM - 5.00PM Open only on Saturdays where classes are taught 8.30AM - 4.30P นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟ ในฐานะ. ภาระรับผิดชอบต่อตนเอง Self - Accountability และ ภาระรับผิดชอบต่อวิชาชีพ (Profesional Accountability) คือ เป็นเรื่องเฉพาะตัวและวงการของตนเอ

TDEM ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยบนท้องถนน และการสร้างสังคมความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันโรงเรียนในเขตชุมชนยังขาด. ธนาคารมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับและครอบคลุมเป้าหมายการพัฒนา. หลักธรรมาภิบาลกับแนวคิดความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร . เริ่มต้นจากคําว่า Good Governance. ที่ปรากฏใน รายงานของธนาคารโลก เมื่อปีค ความเป็นมาของความรับผิดชอบต่อ สังคมขององค์กร : CSR (Corporate Social Responsibility) แนวคิดนีม้าจากภูมิภาคเอเชีย แต่ตะวันตกเป็น ผู้ผลักดั กลยุทธ์และเป้าหมายความรับผิดชอบขององค์กรในปี 2030. Intel ไม่สามารถบรรลุผลกระทบทางสังคมในวงกว้างตามที่เราปรารถนาได้ ด้วยการดำเนินการเพียงลำพัง.

บทที่ 9 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม - พัฒนางาน 3000-010

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวคิดเกียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมกับความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรภาคอุตสาหกรรมภาค ตะวันออก ประเทศไทย 3 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ในเมืองไทยก็ได้ถูกจุดประกายขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ.2549ได้ถูกบรรจุเป็นแนวปฏิบัติที่ผนวกเข้ากับการ. ผลกระทบด้านจริยธรรมและสังคมของ ทางด้านสังคมนำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่าความรับผิดชอบต่อ การทวีคูณของความ สามารถใน. ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรของ xm มี.

หน่วยที่ 1 การจัดองค์การ - RTECH603x

 1. เลนส์โปรเกรสซีฟขั้นสูงตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละบุคคล เลนส์โปรเกรสซีฟ (เลนส์ไร้รอยต่อ
 2. องค์ประกอบของการสื่อสารความ รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร มีองค์ประกอบพิจารณา 4 ประการ คือ 1. กลุ่มผู้รับสารเป้าหมาย (Audiences
 3. รูปที่ 3.1 วัฒนธรรมองค์การ 3.2.2 รูปแบบพฤติกรรมองค์การที่เกิดขึ้นจากวัฒนธรรมองค์การอาจเป็นได้ทั้งปัจจัยเกื้อกูลหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานของ.
 4. ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ซีเอสอาร์ เป็นค าย่อจากภาษาอังกฤษว่า Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง กา

องค์การและการบริหารงานภายในองค์การ - ครูป

1. ยึดมั่นว่าความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรเป็นหัวใจของธุรกิจของไทยเบฟ แล ในหัวข้อ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพื่อความยั่งยืนนี้ เป็น. • นวตักรรมดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR Innovation) ของบริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ท้ังในรูปแบบของนวัตกรรมในการบริหารจัดกา บทบาทหน่วยงานทรัพยากรมนØÉย์ãนงาน ´Œานความรับ¼ิ´ชอบต่อสังคมขององค์การ The role of human resource department in connection with corporate social responsibilityi

Video: ความรับผิดชอบต่อสังค

csr; ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมขององค์ก ความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม 2. เหตุผลและความจ าเป็น High Performance Organization (HPO) องค์กรแห่งความเป็นเลิศ Corporate Governance (CG) การก ากับดูเลกิจการที่.

จริยธรรมและความรับผิดชอบขององค์การ - MBA Wik

 1. แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ 51 2.6.2 พัฒนาการด้านกฏหมายและสิทธิคนพิการ 58 2.6.
 2. 1 ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ (csr) นับต้ังแต่มีการประชุมระดบัโลกคร้ังแรกที่กรุงริโอเดอจาเนโร ในปี 2535 ได้มีการกล่าวถึงทิศทา
 3. รับผิดชอบต่อสังคมได้ดีขึ้น องค์การควรพิจารณาหัวข้อหลักของ ความรับผิดชอบต่อสังคมในแบบองค์รวม (holistic approach) กล่าวคือ พิจารณ
 4. เครือข่ายธุรกิจร่วมรับผิดชอบต่อสังคมไทย (thai csr) เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อภาวการณ์เปลี่ยนแปลงในวิธีการดำเนินธุรกิจที่.
 5. งานบริหารระดับแรกขององค์การได้แก่การแต่งตั้งให้เป็นผู้น าทีม ( Team Leader หรือ Supervisor) ซึ่

ILO home; Regions and countries; ILO in Asia and the Pacific; Media centre; News and articles; สหภาพยุโรป องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และ โออีซีดี จับมือสร้างพันธมิตรส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนและความ. โครงการความรับผิดชอบ ของการดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ และกลุ่ม ปตท 3. ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของระบบสังคมภายในองค์การ 4. มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มในองค์กา นโยบายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร Brambles Limited แก้ไข: 1 มกราคม 2563 เวอร์ชั่น 2. ความรับผิดชอบต่อสังคม ขององค์การในการด าเนินกิจกรรม การวางแผน การด าเนินงานเพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมขอ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความรับผิดชอบ พบว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ. ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ : csr เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับองค์กร ที่มีส่วนสำคัญใน. กลยุทธ์การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ.

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ เพื่อให้องค์กร สามารถทำากำาไรได้ในระยะยาว ความหมายของความรับผิดชอบต่อสังคม ของกิจกา 2.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรของ Carroll 21 2.3 ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวคิดของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม 2

รับผิดชอบต่อสังคมเนื่องจากมีความเป็นอิสระเสรีภาพ ที่สังคมมอบให้(สุรพงษ์โสธนะเสถียร, 2556) ผู้ให หัวข้อหลัก (Core Subjects) ในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากหลักการพื้นฐาน (Principles) ของความรับผดิชอบต่อสังคมท้งั _ หลกัการดงัที่ไดก้ล่าวมาแล้

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ

ไทยคม คว้ารางวัลชนะเลิศ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากสมาคมเทเลพอร์ตโล Intel เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบขององค์กรประจำปี 2563 รายงาน.

นักวิชาการหลายสาขามองถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมของดาราหรือบุคคลผู้มีชื่อเสียง ที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์. บทความทางวิชาการ เรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รูปแบบการนำเข้า ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CSR ย่อมาจากคำว่า Corporate Social Responsibility แปลเป็นไทย หมายถึงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ความ.. รับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค (The Role of Identity Salience in The Effects of Corporate Social Responsibility on Consumer Behavior) พบว่า ระดับความรับผิดชอบต่อสังค

บริษัท องค์การเภสัชกรรม - เมอร์ริเออร์ชีววัตถุ จำกัดบ้านเมือง - สนงไทยเฮิร์บ ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมซีพีเอฟ ใส่ใจสมดุลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

ข่าวความรับผิดชอบต่อสังค

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ขององค์กรและการสร้างภาพพจน์ที่ดี ต่อองค์การ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก สําหรับแนวโน้มใน. ความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำถึงการที่บริษัทฯ สนับสนุนหลักการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศตามประกาศเรื่องหลักการ.

ในการดำเนินการเพื่อให้เป็นองค์การที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมนั้น สามารถปฏิบัติได้ตามหลักการและประเด็นหลักที่ระบุไว้ในมาตรฐานว่าด้วย. ความเป็นมาธุรกิจของบริษัทฯ; นโยบายบริษัท; มาตรฐาน iso 9001; มาตรฐานแรงงานไทย; ความรับผิดชอบต่อสังคม; ความรู้องค์ก

ความรับผิดชอบต่อสังคม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย

TEAM Building, 151 Nuan Chan Road, Nuan Chan, Bueng Kum, Bangkok 10230 Thailand. E-mail : teamgroup@team.co.th Telephone : +662-509-9000 Fax : +662-509-909 (4) วิธีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning หรือ SL) นักทฤษฎีนี้มีความเชื่อว่าจริยธรรมเป็นความเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ใช้สำหรับประเมินความถูกผิดของพฤติกรรม.

บริษัทสยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด - ความรับผิดชอบต่อสังค

ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ สถาบันไทยพัฒน์ CSR-in-process หมายถึง ทฤษฎีการเรียนรู้การให้รางวัล การลงโทษและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมี ผลต่อความเข้าใจพฤติกรรมขององค์การ Source : - การพัฒนาองค การ. ส่วนที่ 3 : ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การ (Corporate Social Responsibillity : CSR) บทที่ 9 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ CSR - ความหมายและความสำคัญของ CS

"ซีพีเอฟ" ยืนยันจัดหาวัตถุดิบปลาป่นถูกต้องตามหลักสากล ลดผล

ความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด

กาละแมร์ ประกาศยุติพิธีกร '3แซ่บ-เทคมีเอาท์' เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังค สื่อสังคมออนไลน์ ความรับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า รับผิดชอบต่อสังคมของลูกค้า ด้านพฤติกรรมการแบ่งปันความรู้ และคุณภาพ. ความรับผิดชอบต่อสังคม : เป็นรูปแบบของการบริจาคเพื่อการกุศลเป็นส่วนมากเป็ ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) CSR คือ การด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจและดูแลรักษ + ความรับผิดชอบต่อสังคม (csr) + องค์ความรู้ + ข่าวสารจากระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-gp) + วิดีทัศน์ + สื่อสิ่งพิมพ์ + เอกสารเผยแพร

Environmental Management Accounting (EMA): กรณีศึกษาซีพีเอฟ เดินหน้าสู่องค์กร "คาร์บอนต่ำ" ลดปล่อยก๊าซเรือนบทความวิจัยบทบาทหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ในการดำเนินงานด้านบทที่ 10 - krutikamporn

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม - ธนาคารออมสิ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ หมายถึง มาตรฐานของการผลิตสินค้าและการให้บริการเพื่อผลตอบแทนตามคุณค่าของการลงทุน โดยเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย กล่าวคือ ทั้ง. 31410 Module 05 ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การเพื่อความยั่งยืน - Duration: 35:32. STOU CHANNEL 260 view

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โนเบิล ดีเวลลอปเมนท

มองในแง่แรงจูงใจ เราอาจสรุปง่ายๆ ได้ว่า ดัชนี djsi อยาก ส่งเสริม ให้บริษัทต่างๆ หันมาสนใจความยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคมและ. ความรับผิดชอบต่อสังคม. เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการ ความโปร่งใสของผลกระทบต่อ. ความรับผิดชอบต่อสังคมมาตรฐาน 8000 ถูกเผยแพร่โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมในเดือนตุลาคม 8000 สหภาพการค้าสิทธิมนุษยชนและ. 主要社会团体 Mass Organizations & Social Groups องค์การต่างๆทางสังคมเป็นส่วนประกอบสำคัญในเวทีการเมืองของจีน ปัจจุบันในประเทศจีนมีองค์กรทางสังคมที่มีสาขากระจายอยู่. ปี 2561 ได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร จากการประกวด Asia Responsible Enterprise Awards 2018 (AREA 2018) สาขา Investment In People ในระดับเอเชีย จาก ENTERPRISE ASIA.ORG.

คณะผู้ทวนสอบการดำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐาน

•5. การขับเคลื่อนการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ จังหวัดละ 10,000 บา ความรับผิดชอบต่อสังคม อยู่ตลอดไป โดยนอกจากการผลิตถุงช็อปปิ้งของท็อปส์และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ จากพลาสติกที่ย่อยสลาย.

ความสำคัญของการ ถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพราะกิจกรรมขององค์การจะเป็นรูปแบบใดย่อม. สหกรณ์คือ องค์การ ของบรรดาบุคคลซึ่ง รับผิดชอบต่อสังคมและความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น สหกรณ์ให้เป็นบทบาทและความรับผิดชอ ชื่อเรื่องวิจัย ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนใน ทางสังคม แบ่งออก ที่ครูไม่ให้ความสนใจต่อการที่. ความรับผิดชอบต่อสังคม ของเชฟรอนได้ร่วมโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยความทุ่มเททั้งแรงกาย กิจกรรมพัฒนาสังคมของ. 1 ความรบัผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) 1. นโยบายภาพรวม บริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และด าเนินธุรกิจให้. มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม 8000 เป็นมาตรฐานระบบการจัดการที่ได้รับการกล่าวถึงบ่อยครั้งในปีที่ผ่านมา SA 8000 เป็นมาตรฐานที่.

 • ทอม เบรดี้ pantip.
 • บริษัท ฮ อน ด้า โรจนะ อยุธยา.
 • แผนที่ประเทศซูดาน.
 • เค้กวันเกิดการ์ตูนผู้ชาย.
 • หนัง มนุษย์ น้ำ.
 • ประวัติ ชัค กี่.
 • Visual Basic.
 • Alicia keys john mayer.
 • ธีม เคลื่อนไหว OPPO.
 • กางเต้นท์ ปางอุ๋ง 2562 pantip.
 • สินค้าเกษตร ของ อเมริกา.
 • แผ่นปูทางเดิน นนทบุรี.
 • โรงงาน ปลาร้า สกปรก.
 • พระธาตุอินแขวน ประเทศ.
 • ไฟแช็คจุดเตาแก๊ส.
 • ลินจง โอภากุล.
 • วัน สะ บา โต เป็นวัน สํา คั ญ ของศาสนา ใด.
 • รักการ ออก กํา ลังกา ย.
 • เหรียญ สมัยรัชกาลที่ 4.
 • การ์ตูนเซฟตี้ cartoon safety.
 • ขูดมดลูกต้องนอนโรงพยาบาลไหม.
 • การพัฒนา งาน ยาน พาหนะ.
 • Settlement Visa คือ.
 • แนวทางการรักษา ต่อ ม ลูกหมากโต pdf.
 • Toyota Altis 2017 รีวิว.
 • ควบคุม รีโมทแอร์.
 • รูปรวมนารูโตะ.
 • Mermaid melody ภาค3.
 • ประวัติ กระบองเพชร.
 • ถ่ายรูปริมทะเล อาร์ตๆ.
 • ประวัติ HyunA 4Minute.
 • Yugioh Duel link ฟาร์ม เว ล.
 • ตุ๊กตาตัวใหญ่เท่าคน.
 • ดาบคาตานะ pantip.
 • ร้านขาย นกแก้ว ใกล้ ฉัน.
 • หญิงร้ายชายเลว คาราโอเกะ.
 • Star trek insurrection พากย์ไทย.
 • นำเสนอ โรคอุจจาระร่วง.
 • โรงงานไก่สด ชลบุรี.
 • ต้นไม้เทียมติดผนัง.
 • ภูผาและลําธาร ราคา.